Круглосуточная справка
Круглосуточная справка
Екатеринбург
 • Екатеринбург
 • Москва
 • Новосибирск
 • Санкт-Петербург

Инструментальный квадрат в Екатеринбурге

Квадрат из инструментальной стали 09Г2С 5x5 ГОСТ 2591-2006

Доставка

Мы осуществляем доставку в Екатеринбурге, а также по всей России и СНГ в кратчайшие сроки. Скидка 15%! Сотрудничаем с «Деловыми линиями» и другими транспортными компаниями.

Марка
Все
 • 03Х13Н9Д2ТМ
 • 03Х17Н14М3
 • 03Х19Г10Н7М2
 • 03Х20Н16АГ6
 • 05кп
 • 06Г2СЮ
 • 06ХГСЮ
 • 07Х21Г7АН5
 • 08Фкп
 • 08Г2С
 • 08Ю
 • 08кп
 • 08пс
 • 09Г2
 • 09Г2Д
 • 09Г2С
 • 09Г2СД
 • 0Н6
 • 0Н6А
 • 0Н9
 • 0Н9А
 • 10Г2
 • 10Г2Б
 • 10Г2БД
 • 10Г2С1
 • 10Г2С1Д
 • 10ГС2
 • 10ГТ
 • 10Х14Г14Н4Т
 • 10Х2М
 • 10ХГСН1Д
 • 10ХНДП
 • 10ХСНД
 • 10кп
 • 10пс
 • 11Х18М-ШД
 • 11кп
 • 12Г2
 • 12Г2Б
 • 12Г2СМФ
 • 12ГН2МФАЮ
 • 12ГС
 • 12Х18Н10Т
 • 12Х2Н4А
 • 12ХГН2МФБАЮ
 • 12ХН
 • 12ХН2
 • 12ХН2А
 • 12ХН3А
 • 12к
 • 14Г2
 • 14Г2АФ
 • 14Г2АФД
 • 14Х2ГМР
 • 14Х2Н3МА
 • 14ХГН
 • 14ХГС
 • 15Г
 • 15Г2АФД
 • 15Г2АФДпс
 • 15Г2СФ
 • 15Г2СФД
 • 15ГФ
 • 15ГФД
 • 15ГС
 • 15Х
 • 15ХА
 • 15ХФ
 • 15ХГН2ТА
 • 15ХСНД
 • 15К
 • 15кп
 • 15Н2М
 • 15пс
 • 16Д
 • 16Г2
 • 16Г2АФ
 • 16Г2АФД
 • 16ГС
 • 16ХСН
 • 16К
 • 17Г1С
 • 17ГС
 • 18Г2АФ
 • 18Г2АФД
 • 18Г2АФДпс
 • 18Г2АФпс
 • 18Г2С
 • 18Х2Н4МА
 • 18Х2Н4ВА
 • 18ХГ
 • 18ХГТ
 • 18К
 • 18кп
 • 19ХГН
 • 1Х2М1
 • 20Г
 • 20Г2
 • 20ГС
 • 20ГС2
 • 20Х
 • 20Х2Г2СР
 • 20Х2Н4А
 • 20ХФ
 • 20ХГ2Т
 • 20ХГ2Ц
 • 20ХГНМ
 • 20ХГНР
 • 20ХГНТР
 • 20ХГР
 • 20ХГС2
 • 20ХГСА
 • 20ХМ
 • 20ХН
 • 20ХН2М
 • 20ХН3А
 • 20ХН4ФА
 • 20ХНР
 • 20К
 • 20кп
 • 20Н2М
 • 20пс
 • 22Х2Г2АЮ
 • 22Х2Г2Р
 • 22К
 • 23Х2Г2Т
 • 23Х2Г2Ц
 • 25Г
 • 25Г2С
 • 25ГС
 • 25Х2ГНТА
 • 25Х2Н4МА
 • 25ХГМ
 • 25ХГНМТ
 • 25ХГСА
 • 25ХГТ
 • 25С2Р
 • 27ХГР
 • 28С
 • 30Г
 • 30Г2
 • 30Х
 • 30Х3МФ
 • 30ХГС
 • 30ХГСА
 • 30ХГСН2А
 • 30ХГТ
 • 30ХН2МА
 • 30ХН2МФА
 • 30ХН3А
 • 30ХН3М2ФА
 • 30ХРА
 • 30ХС2
 • 32Г2Рпс
 • 33ХС
 • 34ХН1М
 • 34ХН1МА
 • 34ХН3М
 • 34ХН3МА
 • 35Г
 • 35Г2
 • 35ГС
 • 35Х
 • 35ХГ2
 • 35ХГФ
 • 35ХГН2
 • 35ХГСА
 • 35ХН1М2ФА
 • 36Х2Н2МФА
 • 38Х2Ю
 • 38Х2Н2МА
 • 38Х2Н3М
 • 38Х2НМ
 • 38Х2НМФ
 • 38ХА
 • 38ХГМ
 • 38ХГН
 • 38ХГНМ
 • 38ХМ
 • 38ХМА
 • 38ХН3МА
 • 38ХН3МФА
 • 38ХС
 • 40Г
 • 40Г2
 • 40ГР
 • 40Х
 • 40Х2Н2МА
 • 40ХФА
 • 40ХГНМ
 • 40ХГТР
 • 40ХМФА
 • 40ХН
 • 40ХН2МА
 • 40ХС
 • 40ХСН2МА
 • 45Г
 • 45Г2
 • 45Х
 • 45ХН
 • 45ХН2МФА
 • 47ГТ
 • 50Г
 • 50Г2
 • 50Х
 • 50ХФА
 • 50ХГ
 • 50ХГА
 • 50ХГФА
 • 50ХН
 • 50ХСА
 • 51ХФА
 • 55ХГР
 • 55С2
 • 55С2А
 • 55С2ГФ
 • 60Г
 • 60С2
 • 60С2А
 • 60С2Г
 • 60С2ХА
 • 60С2ХФА
 • 60С2Н2А
 • 65Г
 • 65ГА
 • 65С2ВА
 • 68А
 • 68ГА
 • 6Г2АФ
 • 70Г
 • 70С2ХА
 • 70С3А
 • 80С
 • 8Х4В9Ф2-Ш
 • А11
 • А12
 • А20
 • А30
 • А35
 • А35Е
 • А40Г
 • А40ХЕ
 • А45Е
 • АС11
 • АС12ХН
 • АС14
 • АС14ХГН
 • АС19ХГН
 • АС20ХГНМ
 • АС30ХМ
 • АС35Г2
 • АС38ХГМ
 • АС40
 • АС40ХГНМ
 • АС45Г2
 • АСЦ30ХМ
 • АЦ20ХГНМ
 • Н12К12М10ТЮ
 • Н12К12М7В7
 • Н12К15М10
 • Н12К16М12
 • Н12К8М3Г2
 • Н12К8М4Г2
 • Н13К15М10
 • Н13К16М10
 • Н15К9М5ТЮ
 • Н16К11М3Т2
 • Н16К15В9М2
 • Н16К4М5Т2Ю
 • Н17К10М2В10Т
 • Н17К11М4Т2Ю
 • Н17К12М5Т
 • Н18Ф6М3
 • Н18Ф6М6
 • Н18К12М3Т2
 • Н18К12М4Т2
 • Н18К14М5Т
 • Н18К3М4Т
 • Н18К4М7ТС
 • Н18К7М5Т
 • Н18К8М3Т
 • Н18К8М5Т
 • Н18К9М5Т
 • Н8К18М14
 • ОсВ
 • ШХ15
 • ШХ15СГ
 • ШХ20СГ
 • ШХ4
 • Ст0
 • Ст1
 • Ст1кп
 • Ст1пс
 • Ст1сп
 • Ст2кп
 • Ст2пс
 • Ст2сп
 • Ст3Гпс
 • Ст3Гсп
 • Ст3кп
 • Ст3пс
 • Ст3сп
 • Ст4кп
 • Ст4пс
 • Ст4сп
 • Ст5Гпс
 • Ст5пс
 • Ст5сп
 • Ст6пс
 • Ст6сп
 • сталь 15
 • сталь 25
 • сталь 30
 • сталь 40
 • сталь 55
 • сталь 60
 • ВСт2кп
 • ВСт2пс
 • ВСт2сп
 • ВСт3Гпс
 • ВСт3кп
 • ВСт3пс
 • ВСт3сп
 • ВСт4кп
 • ВСт4пс
 • ВСт5пс
 • ВСт5сп
 • ВСт6пс
 • ВСт6сп
ГОСТ
Все
 • ГОСТ 2591-2006
Высота, мм
Все
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 48
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 58
 • 60
 • 63
 • 65
 • 68
 • 70
 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
 • 100
 • 105
 • 110
 • 115
 • 120
 • 125
 • 130
 • 135
 • 140
 • 145
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • 400
 • 450
Ширина, мм
Все
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 48
 • 50
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 58
 • 60
 • 63
 • 65
 • 68
 • 70
 • 75
 • 80
 • 85
 • 90
 • 100
 • 105
 • 110
 • 115
 • 120
 • 125
 • 130
 • 135
 • 140
 • 145
 • 150
 • 200
 • 250
 • 300
 • 350
 • 400
 • 450
Продукт
Марка
ГОСТ, ОСТ, ТУ
Высота, мм
Ширина, мм
Цена
Кол-во
Смотрите марки:
03Х13Н9Д2ТМ 03Х17Н14М3 03Х19Г10Н7М2 03Х20Н16АГ6 05кп 06Г2СЮ 06ХГСЮ 07Х21Г7АН5 08Фкп 08Г2С 08Ю 08кп 08пс 09Г2 09Г2Д 09Г2С 09Г2СД 0Н6 0Н6А 0Н9 0Н9А 10Г2 10Г2Б 10Г2БД 10Г2С1 10Г2С1Д 10ГС2 10ГТ 10Х14Г14Н4Т 10Х2М 10ХГСН1Д 10ХНДП 10ХСНД 10кп 10пс 11Х18М-ШД 11кп 12Г2 12Г2Б 12Г2СМФ 12ГН2МФАЮ 12ГС 12Х18Н10Т 12Х2Н4А 12ХГН2МФБАЮ 12ХН 12ХН2 12ХН2А 12ХН3А 12к 14Г2 14Г2АФ 14Г2АФД 14Х2ГМР 14Х2Н3МА 14ХГН 14ХГС 15Г 15Г2АФД 15Г2АФДпс 15Г2СФ 15Г2СФД 15ГФ 15ГФД 15ГС 15Х 15ХА 15ХФ 15ХГН2ТА 15ХСНД 15К 15кп 15Н2М 15пс 16Д 16Г2 16Г2АФ 16Г2АФД 16ГС 16ХСН 16К 17Г1С 17ГС 18Г2АФ 18Г2АФД 18Г2АФДпс 18Г2АФпс 18Г2С 18Х2Н4МА 18Х2Н4ВА 18ХГ 18ХГТ 18К 18кп 19ХГН 1Х2М1 20Г 20Г2 20ГС 20ГС2 20Х 20Х2Г2СР 20Х2Н4А 20ХФ 20ХГ2Т 20ХГ2Ц 20ХГНМ 20ХГНР 20ХГНТР 20ХГР 20ХГС2 20ХГСА 20ХМ 20ХН 20ХН2М 20ХН3А 20ХН4ФА 20ХНР 20К 20кп 20Н2М 20пс 22Х2Г2АЮ 22Х2Г2Р 22К 23Х2Г2Т 23Х2Г2Ц 25Г 25Г2С 25ГС 25Х2ГНТА 25Х2Н4МА 25ХГМ 25ХГНМТ 25ХГСА 25ХГТ 25С2Р 27ХГР 28С 30Г 30Г2 30Х 30Х3МФ 30ХГС 30ХГСА 30ХГСН2А 30ХГТ 30ХН2МА 30ХН2МФА 30ХН3А 30ХН3М2ФА 30ХРА 30ХС2 32Г2Рпс 33ХС 34ХН1М 34ХН1МА 34ХН3М 34ХН3МА 35Г 35Г2 35ГС 35Х 35ХГ2 35ХГФ 35ХГН2 35ХГСА 35ХН1М2ФА 36Х2Н2МФА 38Х2Ю 38Х2Н2МА 38Х2Н3М 38Х2НМ 38Х2НМФ 38ХА 38ХГМ 38ХГН 38ХГНМ 38ХМ 38ХМА 38ХН3МА 38ХН3МФА 38ХС 40Г 40Г2 40ГР 40Х 40Х2Н2МА 40ХФА 40ХГНМ 40ХГТР 40ХМФА 40ХН 40ХН2МА 40ХС 40ХСН2МА 45Г 45Г2 45Х 45ХН 45ХН2МФА 47ГТ 50Г 50Г2 50Х 50ХФА 50ХГ 50ХГА 50ХГФА 50ХН 50ХСА 51ХФА 55ХГР 55С2 55С2А 55С2ГФ 60Г 60С2 60С2А 60С2Г 60С2ХА 60С2ХФА 60С2Н2А 65Г 65ГА 65С2ВА 68А 68ГА 6Г2АФ 70Г 70С2ХА 70С3А 80С 8Х4В9Ф2-Ш А11 А12 А20 А30 А35 А35Е А40Г А40ХЕ А45Е АС11 АС12ХН АС14 АС14ХГН АС19ХГН АС20ХГНМ АС30ХМ АС35Г2 АС38ХГМ АС40 АС40ХГНМ АС45Г2 АСЦ30ХМ АЦ20ХГНМ Н12К12М10ТЮ Н12К12М7В7 Н12К15М10 Н12К16М12 Н12К8М3Г2 Н12К8М4Г2 Н13К15М10 Н13К16М10 Н15К9М5ТЮ Н16К11М3Т2 Н16К15В9М2 Н16К4М5Т2Ю Н17К10М2В10Т Н17К11М4Т2Ю Н17К12М5Т Н18Ф6М3 Н18Ф6М6 Н18К12М3Т2 Н18К12М4Т2 Н18К14М5Т Н18К3М4Т Н18К4М7ТС Н18К7М5Т Н18К8М3Т Н18К8М5Т Н18К9М5Т Н8К18М14 ОсВ ШХ15 ШХ15СГ ШХ20СГ ШХ4 Ст0 Ст1 Ст1кп Ст1пс Ст1сп Ст2кп Ст2пс Ст2сп Ст3Гпс Ст3Гсп Ст3кп Ст3пс Ст3сп Ст4кп Ст4пс Ст4сп Ст5Гпс Ст5пс Ст5сп Ст6пс Ст6сп сталь 15 сталь 25 сталь 30 сталь 40 сталь 55 сталь 60 ВСт2кп ВСт2пс ВСт2сп ВСт3Гпс ВСт3кп ВСт3пс ВСт3сп ВСт4кп ВСт4пс ВСт5пс ВСт5сп ВСт6пс ВСт6сп

Купить Квадрат из инструментальной стали в Екатеринбурге

В нашей компании вы сможете быстро и недорого купить Квадрат из инструментальной стали. Гарантируем вам высокое качество товара, доставку в срок, а также возможность приобретения крупных партий продукции.

Помимо выгодных условий приобретения, вас ждёт отличный клиентоориентированный сервис и надёжный специалист. Он поможет выбрать подходящий товар и сопроводит сделку от начала до конца.

Принимаем заявки в рабочее время с 09:00-18:00. После оформления заявки вам перезвонит сотрудник с готовым предложением в течении 30 минут.

Для запроса КП, уточнения цены и наличия принимаем заявки на ekb@atomss.ru и по телефону 8 (800) 511-94-50.

Только качественная продукция

Любой из предоставленных в каталоге товаров отвечает всем стандартам качества. Вы сможете купить изделия из цветных металлов, редких сталей и сплавов без боязни получения дефектной продукции.

Доставка металлопроката

Компания ООО «АТОМСПЕЦСПЛАВ» организует доставку металлопроката в любую точку Российской Федерации. Принимаем заявки в рабочее время, менеджеры отслеживают состояние перевозки. Покупайте товары оптом для получения максимальной выгоды.

Как купить металлопрокат

Оформить заявку на приобритение товаров можно по телефону, или же отправив заявку на ekb@atomss.ru. Так же вам доступен онлайн заказ при помощи специальных форм, находящихся в каталоге металлопроката.